QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty MEE đã thiết lập được một hệ thống quản lý kiểm soát chất lượng theo kế hoạch và đã được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 từ ABS, ANAB.

Hệ thống quản lý chất lượng là một phần của hoạt động công ty MEE và không có ngoại lệ hoặc thỏa hiệp về chất lượng dịch vụ và sản xuất. Phòng QC có các kỹ sư, nhân viên có kiến thức được đào tạo trong lĩnh vực này và tạo thành xương sống của hoạt động kiểm soát chất lượng.