BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

                                                            BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI  GIÁ LIST  GIÁ CHIẾT KHẤU
H(mm) W(mm) D(mm)
1800 400 400 MEMDB180404F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x400 form 2     15,210,000          8,365,500.00
500 MEMDB180504F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x400 form 2     15,861,000          8,723,550.00
600 MEMDB180604F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x400 form 2     16,539,000          9,096,450.00
700 MEMDB180704F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x400 form 2     17,206,000          9,463,300.00
800 MEMDB180804F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x400 form 2     17,838,000          9,810,900.00
900 MEMDB180904F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x400 form 2     18,509,000       10,179,950.00
1000 MEMDB181004F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x400 form 2     19,179,000       10,548,450.00
1800 400 500 MEMDB180405F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x500 form 2     16,183,000          8,900,650.00
500 MEMDB180505F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x500 form 2     16,853,000          9,269,150.00
600 MEMDB180605F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x500 form 2     17,550,000          9,652,500.00
700 MEMDB180705F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x500 form 2     18,240,000       10,032,000.00
800 MEMDB180805F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x500 form 2     18,896,000       10,392,800.00
900 MEMDB180905F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x500 form 2     19,581,000       10,769,550.00
1000 MEMDB181005F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x500 form 2     20,269,000       11,147,950.00
1800 400 600 MEMDB180406F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x600 form 2     17,260,000          9,493,000.00
500 MEMDB180506F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x600 form 2     17,948,000          9,871,400.00
600 MEMDB180606F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x600 form 2     18,669,000       10,267,950.00
700 MEMDB180706F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x600 form 2     19,373,000       10,655,150.00
800 MEMDB180806F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x600 form 2     20,047,000       11,025,850.00
900 MEMDB180906F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x600 form 2     20,756,000       11,415,800.00
1000 MEMDB181006F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x600 form 2     21,462,000       11,804,100.00
1800 400 700 MEMDB180407F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x700 form 2     18,233,000       10,028,150.00
500 MEMDB180507F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x700 form 2     18,945,000       10,419,750.00
600 MEMDB180607F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x700 form 2     19,679,000       10,823,450.00
700 MEMDB180707F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x700 form 2     20,412,000       11,226,600.00
800 MEMDB180807F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x700 form 2     21,104,000       11,607,200.00
900 MEMDB180907F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x700 form 2     21,828,000       12,005,400.00
1000 MEMDB181007F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x700 form 2     22,558,000       12,406,900.00
1800 400 800 MEMDB180408F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x800 form 2     19,254,000       10,589,700.00
500 MEMDB180508F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x800 form 2     19,988,000       10,993,400.00
600 MEMDB180608F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x800 form 2     20,742,000       11,408,100.00
700 MEMDB180708F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x800 form 2     21,493,000       11,821,150.00
800 MEMDB180808F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x800 form 2     22,200,000       12,210,000.00
900 MEMDB180908F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x800 form 2     22,946,000       12,620,300.00
1000 MEMDB181008F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x800 form 2     23,695,000       13,032,250.00
1800 400 900 MEMDB180409F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x900 form 2     21,107,000       11,608,850.00
500 MEMDB180509F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x900 form 2     20,980,000       11,539,000.00
600 MEMDB180609F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x900 form 2     21,757,000       11,966,350.00
700 MEMDB180709F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x900 form 2     22,523,000       12,387,650.00
800 MEMDB180809F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x900 form 2     23,253,000       12,789,150.00
900 MEMDB180909F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x900 form 2     24,018,000       13,209,900.00
1000 MEMDB181009F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x900 form 2     24,785,000       13,631,750.00
1800 400 1000 MEMDB180410F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x400x1000 form 2     21,271,000       11,699,050.00
500 MEMDB180510F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x500x1000 form 2     22,038,000       12,120,900.00
600 MEMDB180610F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x600x1000 form 2     22,834,000       12,558,700.00
700 MEMDB180710F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x700x1000 form 2     23,622,000       12,992,100.00
800 MEMDB180810F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x800x1000 form 2     24,371,000       13,404,050.00
900 MEMDB180910F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x900x1000 form 2     25,155,000       13,835,250.00
1000 MEMDB181010F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1800x1000x1000 form 2     25,941,000       14,267,550.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI  GIÁ LIST   
H(mm) W(mm) D(mm)  
1900 400 400 MEMDB190404F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x400 form 2     15,797,000          8,688,350.00
500 MEMDB190504F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x400 form 2     16,469,000          9,057,950.00
600 MEMDB190604F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x400 form 2     17,171,000          9,444,050.00
700 MEMDB190704F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x400 form 2     17,857,000          9,821,350.00
800 MEMDB190804F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x400 form 2     18,509,000       10,179,950.00
900 MEMDB190904F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x400 form 2     19,207,000       10,563,850.00
1000 MEMDB191004F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x400 form 2     19,897,000       10,943,350.00
1900 400 500 MEMDB190405F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x500 form 2     16,820,000          9,251,000.00
500 MEMDB190505F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x500 form 2     17,510,000          9,630,500.00
600 MEMDB190605F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x500 form 2     18,231,000       10,027,050.00
700 MEMDB190705F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x500 form 2     18,940,000       10,417,000.00
800 MEMDB190805F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x500 form 2     19,616,000       10,788,800.00
900 MEMDB190905F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x500 form 2     20,328,000       11,180,400.00
1000 MEMDB191005F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x500 form 2     21,037,000       11,570,350.00
1900 400 600 MEMDB190406F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x600 form 2     17,938,000          9,865,900.00
500 MEMDB190506F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x600 form 2     18,647,000       10,255,850.00
600 MEMDB190606F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x600 form 2     19,392,000       10,665,600.00
700 MEMDB190706F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x600 form 2     20,115,000       11,063,250.00
800 MEMDB190806F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x600 form 2     20,810,000       11,445,500.00
900 MEMDB190906F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x600 form 2     21,544,000       11,849,200.00
1000 MEMDB191006F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x600 form 2     22,272,000       12,249,600.00
1900 400 700 MEMDB190407F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x700 form 2     18,970,000       10,433,500.00
500 MEMDB190507F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x700 form 2     19,703,000       10,836,650.00
600 MEMDB190607F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x700 form 2     20,461,000       11,253,550.00
700 MEMDB190707F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x700 form 2     21,212,000       11,666,600.00
800 MEMDB190807F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x700 form 2     21,926,000       12,059,300.00
900 MEMDB190907F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x700 form 2     22,675,000       12,471,250.00
1000 MEMDB191007F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x700 form 2     23,426,000       12,884,300.00
1900 400 800 MEMDB190408F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x800 form 2     20,035,000       11,019,250.00
500 MEMDB190508F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x800 form 2     20,791,000       11,435,050.00
600 MEMDB190608F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x800 form 2     21,568,000       11,862,400.00
700 MEMDB190708F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x800 form 2     22,338,000       12,285,900.00
800 MEMDB190808F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x800 form 2     23,065,000       12,685,750.00
900 MEMDB190908F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x800 form 2     23,838,000       13,110,900.00
1000 MEMDB191008F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x800 form 2     24,607,000       13,533,850.00
1900 400 900 MEMDB190409F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x900 form 2     21,928,000       12,060,400.00
500 MEMDB190509F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x900 form 2     21,823,000       12,002,650.00
600 MEMDB190609F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x900 form 2     22,623,000       12,442,650.00
700 MEMDB190709F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x900 form 2     23,407,000       12,873,850.00
800 MEMDB190809F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x900 form 2     24,158,000       13,286,900.00
900 MEMDB190909F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x900 form 2     24,949,000       13,721,950.00
1000 MEMDB191009F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x900 form 2     25,738,000       14,155,900.00
1900 400 1000 MEMDB190410F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x400x1000 form 2     22,143,000       12,178,650.00
500 MEMDB190510F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x500x1000 form 2     22,932,000       12,612,600.00
600 MEMDB190610F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x600x1000 form 2     23,751,000       13,063,050.00
700 MEMDB190710F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x700x1000 form 2     24,558,000       13,506,900.00
800 MEMDB190810F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x800x1000 form 2     25,328,000       13,930,400.00
900 MEMDB190910F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x900x1000 form 2     26,138,000       14,375,900.00
1000 MEMDB191010F2 Vỏ phân phối MEM trơn 1900x1000x1000 form 2     26,945,000       14,819,750.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI  GIÁ LIST   
H(mm) W(mm) D(mm)                              -  
2000 400 400 MEMDB200404F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x400 form 2     16,382,000          9,010,100.00
500 MEMDB200504F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x400 form 2     17,075,000          9,391,250.00
600 MEMDB200604F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x400 form 2     17,798,000          9,788,900.00
700 MEMDB200704F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x400 form 2     18,502,000       10,176,100.00
800 MEMDB200804F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x400 form 2     19,179,000       10,548,450.00
900 MEMDB200904F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x400 form 2     19,897,000       10,943,350.00
1000 MEMDB201004F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x400 form 2     20,611,000       11,336,050.00
2000 400 500 MEMDB200405F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x500 form 2     17,454,000          9,599,700.00
500 MEMDB200505F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x500 form 2     18,165,000          9,990,750.00
600 MEMDB200605F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x500 form 2     18,907,000       10,398,850.00
700 MEMDB200705F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x500 form 2     19,635,000       10,799,250.00
800 MEMDB200805F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x500 form 2     20,335,000       11,184,250.00
900 MEMDB200905F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x500 form 2     21,067,000       11,586,850.00
1000 MEMDB201005F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x500 form 2     21,799,000       11,989,450.00
2000 400 600 MEMDB200406F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x600 form 2     18,629,000       10,245,950.00
500 MEMDB200506F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x600 form 2     19,359,000       10,647,450.00
600 MEMDB200606F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x600 form 2     20,124,000       11,068,200.00
700 MEMDB200706F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x600 form 2     20,866,000       11,476,300.00
800 MEMDB200806F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x600 form 2     21,584,000       11,871,200.00
900 MEMDB200906F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x600 form 2     22,340,000       12,287,000.00
1000 MEMDB201006F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x600 form 2     23,091,000       12,700,050.00
2000 400 700 MEMDB200407F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x700 form 2     19,696,000       10,832,800.00
500 MEMDB200507F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x700 form 2     20,449,000       11,246,950.00
600 MEMDB200607F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x700 form 2     21,228,000       11,675,400.00
700 MEMDB200707F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x700 form 2     21,998,000       12,098,900.00
800 MEMDB200807F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x700 form 2     22,735,000       12,504,250.00
900 MEMDB200907F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x700 form 2     23,505,000       12,927,750.00
1000 MEMDB201007F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x700 form 2     24,280,000       13,354,000.00
2000 400 800 MEMDB200408F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x800 form 2     20,812,000       11,446,600.00
500 MEMDB200508F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x800 form 2     21,589,000       11,873,950.00
600 MEMDB200608F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x800 form 2     22,387,000       12,312,850.00
700 MEMDB200708F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x800 form 2     23,175,000       12,746,250.00
800 MEMDB200808F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x800 form 2     23,927,000       13,159,850.00
900 MEMDB200908F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x800 form 2     24,720,000       13,596,000.00
1000 MEMDB201008F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x800 form 2     25,513,000       14,032,150.00
2000 400 900 MEMDB200409F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x900 form 2     22,742,000       12,508,100.00
500 MEMDB200509F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x900 form 2     22,658,000       12,461,900.00
600 MEMDB200609F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x900 form 2     23,480,000       12,914,000.00
700 MEMDB200709F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x900 form 2     24,282,000       13,355,100.00
800 MEMDB200809F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x900 form 2     25,057,000       13,781,350.00
900 MEMDB200909F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x900 form 2     25,869,000       14,227,950.00
1000 MEMDB201009F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x900 form 2     26,681,000       14,674,550.00
2000 400 1000 MEMDB200410F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x400x1000 form 2     23,012,000       12,656,600.00
500 MEMDB200510F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x500x1000 form 2     23,821,000       13,101,550.00
600 MEMDB200610F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x600x1000 form 2     24,661,000       13,563,550.00
700 MEMDB200710F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x700x1000 form 2     25,487,000       14,017,850.00
800 MEMDB200810F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x800x1000 form 2     26,281,000       14,454,550.00
900 MEMDB200910F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x900x1000 form 2     27,111,000       14,911,050.00
1000 MEMDB201010F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2000x1000x1000 form 2     27,942,000       15,368,100.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI  GIÁ LIST   
H(mm) W(mm) D(mm)                              -  
2100 400 400 MEMDB210404F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x400 form 2     16,970,000          9,333,500.00
500 MEMDB210504F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x400 form 2     17,683,000          9,725,650.00
600 MEMDB210604F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x400 form 2     18,430,000       10,136,500.00
700 MEMDB210704F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x400 form 2     19,158,000       10,536,900.00
800 MEMDB210804F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x400 form 2     19,853,000       10,919,150.00
900 MEMDB210904F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x400 form 2     20,594,000       11,326,700.00
1000 MEMDB211004F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x400 form 2     21,327,000       11,729,850.00
2100 400 500 MEMDB210405F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x500 form 2     18,081,000          9,944,550.00
500 MEMDB210505F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x500 form 2     18,814,000       10,347,700.00
600 MEMDB210605F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x500 form 2     19,579,000       10,768,450.00
700 MEMDB210705F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x500 form 2     20,330,000       11,181,500.00
800 MEMDB210805F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x500 form 2     21,048,000       11,576,400.00
900 MEMDB210905F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x500 form 2     21,804,000       11,992,200.00
1000 MEMDB211005F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x500 form 2     22,555,000       12,405,250.00
2100 400 600 MEMDB210406F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x600 form 2     19,303,000       10,616,650.00
500 MEMDB210506F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x600 form 2     20,054,000       11,029,700.00
600 MEMDB210606F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x600 form 2     20,842,000       11,463,100.00
700 MEMDB210706F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x600 form 2     21,608,000       11,884,400.00
800 MEMDB210806F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x600 form 2     22,345,000       12,289,750.00
900 MEMDB210906F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x600 form 2     23,124,000       12,718,200.00
1000 MEMDB211006F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x600 form 2     23,894,000       13,141,700.00
2100 400 700 MEMDB210407F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x700 form 2     20,414,000       11,227,700.00
500 MEMDB210507F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x700 form 2     21,189,000       11,653,950.00
600 MEMDB210607F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x700 form 2     21,991,000       12,095,050.00
700 MEMDB210707F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x700 form 2     22,785,000       12,531,750.00
800 MEMDB210807F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x700 form 2     23,540,000       12,947,000.00
900 MEMDB210907F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x700 form 2     24,334,000       13,383,700.00
1000 MEMDB211007F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x700 form 2     25,127,000       13,819,850.00
2100 400 800 MEMDB210408F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x800 form 2     21,575,000       11,866,250.00
500 MEMDB210508F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x800 form 2     22,373,000       12,305,150.00
600 MEMDB210608F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x800 form 2     23,194,000       12,756,700.00
700 MEMDB210708F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x800 form 2     24,006,000       13,203,300.00
800 MEMDB210808F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x800 form 2     24,776,000       13,626,800.00
900 MEMDB210908F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x800 form 2     25,593,000       14,076,150.00
1000 MEMDB211008F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x800 form 2     26,405,000       14,522,750.00
2100 400 900 MEMDB210409F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x900 form 2     23,564,000       12,960,200.00
500 MEMDB210509F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x900 form 2     23,501,000       12,925,550.00
600 MEMDB210609F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x900 form 2     24,345,000       13,389,750.00
700 MEMDB210709F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x900 form 2     25,171,000       13,844,050.00
800 MEMDB210809F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x900 form 2     25,965,000       14,280,750.00
900 MEMDB210909F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x900 form 2     26,800,000       14,740,000.00
1000 MEMDB211009F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x900 form 2     27,631,000       15,197,050.00
2100 400 1000 MEMDB210410F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x400x1000 form 2     23,875,000       13,131,250.00
500 MEMDB210510F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x500x1000 form 2     24,706,000       13,588,300.00
600 MEMDB210610F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x600x1000 form 2     25,569,000       14,062,950.00
700 MEMDB210710F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x700x1000 form 2     26,419,000       14,530,450.00
800 MEMDB210810F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x800x1000 form 2     27,231,000       14,977,050.00
900 MEMDB210910F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x900x1000 form 2     28,085,000       15,446,750.00
1000 MEMDB211010F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2100x1000x1000 form 2     28,934,000       15,913,700.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI  GIÁ LIST   
H(mm) W(mm) D(mm)                              -  
2200 400 400 MEMDB220404F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x400 form 2     17,527,000          9,639,850.00
500 MEMDB220504F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x400 form 2     18,264,000       10,045,200.00
600 MEMDB220604F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x400 form 2     19,029,000       10,465,950.00
700 MEMDB220704F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x400 form 2     19,780,000       10,879,000.00
800 MEMDB220804F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x400 form 2     20,501,000       11,275,550.00
900 MEMDB220904F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x400 form 2     21,259,000       11,692,450.00
1000 MEMDB221004F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x400 form 2     22,015,000       12,108,250.00
2200 400 500 MEMDB220405F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x500 form 2     18,683,000       10,275,650.00
500 MEMDB220505F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x500 form 2     19,438,000       10,690,900.00
600 MEMDB220605F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x500 form 2     20,222,000       11,122,100.00
700 MEMDB220705F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x500 form 2     20,997,000       11,548,350.00
800 MEMDB220805F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x500 form 2     21,741,000       11,957,550.00
900 MEMDB220905F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x500 form 2     22,513,000       12,382,150.00
1000 MEMDB221005F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x500 form 2     23,288,000       12,808,400.00
2200 400 600 MEMDB220406F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x600 form 2     19,956,000       10,975,800.00
500 MEMDB220506F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x600 form 2     20,730,000       11,401,500.00
600 MEMDB220606F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x600 form 2     21,537,000       11,845,350.00
700 MEMDB220706F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x600 form 2     22,326,000       12,279,300.00
800 MEMDB220806F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x600 form 2     23,089,000       12,698,950.00
900 MEMDB220906F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x600 form 2     23,884,000       13,136,200.00
1000 MEMDB221006F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x600 form 2     24,678,000       13,572,900.00
2200 400 700 MEMDB220407F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x700 form 2     21,116,000       11,613,800.00
500 MEMDB220507F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x700 form 2     21,914,000       12,052,700.00
600 MEMDB220607F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x700 form 2     22,735,000       12,504,250.00
700 MEMDB220707F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x700 form 2     23,552,000       12,953,600.00
800 MEMDB220807F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x700 form 2     24,334,000       13,383,700.00
900 MEMDB220907F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x700 form 2     25,143,000       13,828,650.00
1000 MEMDB221007F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x700 form 2     25,960,000       14,278,000.00
2200 400 800 MEMDB220408F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x800 form 2     22,328,000       12,280,400.00
500 MEMDB220508F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x800 form 2     23,150,000       12,732,500.00
600 MEMDB220608F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x800 form 2     23,990,000       13,194,500.00
700 MEMDB220708F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x800 form 2     24,825,000       13,653,750.00
800 MEMDB220808F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x800 form 2     25,621,000       14,091,550.00
900 MEMDB220908F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x800 form 2     26,454,000       14,549,700.00
1000 MEMDB221008F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x800 form 2     27,289,000       15,008,950.00
2200 400 900 MEMDB220409F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x900 form 2     24,355,000       13,395,250.00
500 MEMDB220509F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x900 form 2     24,315,000       13,373,250.00
600 MEMDB220609F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x900 form 2     25,178,000       13,847,900.00
700 MEMDB220709F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x900 form 2     26,028,000       14,315,400.00
800 MEMDB220809F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x900 form 2     26,847,000       14,765,850.00
900 MEMDB220909F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x900 form 2     27,699,000       15,234,450.00
1000 MEMDB221009F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x900 form 2     28,553,000       15,704,150.00
2200 400 1000 MEMDB220410F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x400x1000 form 2     24,715,000       13,593,250.00
500 MEMDB220510F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x500x1000 form 2     25,569,000       14,062,950.00
600 MEMDB220610F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x600x1000 form 2     26,451,000       14,548,050.00
700 MEMDB220710F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x700x1000 form 2     27,324,000       15,028,200.00
800 MEMDB220810F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x800x1000 form 2     28,162,000       15,489,100.00
900 MEMDB220910F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x900x1000 form 2     29,032,000       15,967,600.00
1000 MEMDB221010F2 Vỏ phân phối MEM trơn 2200x1000x1000 form 2     29,905,000       16,447,750.00

 

Bài viết khác:

Bảng Giá ABB_2018

Bảng Giá ABB_2018

updating....
BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019
BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEB 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEB 2019

Bảng giá vỏ tủ MEB 2019