BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

                                                                                                  BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI  GIÁ LIST   GIÁ BÁN
(chiết khấu) 
H(mm) W(mm) D(mm)
400 400 210 MECDC040421M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 400x400x210 thép 1.5mm, form 2    1,554,000        854,700
  600   MECDC040621M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 400x600x210 thép 1.5mm, form 2    1,949,000    1,071,950
500 400   MECDC050421M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x400x210 thép 1.5mm, form 2    1,764,000        970,200
    250 MECDC050425M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x400x250 thép 1.5mm, form 2    1,835,000    1,009,250
  600 210 MECDC050621M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x600x210 thép 1.5mm, form 2    2,218,000    1,219,900
    250 MECDC050625M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x600x250 thép 1.5mm, form 2    2,303,000    1,266,650
600 400 210 MECDC060421M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x400x210 thép 1.5mm, form 2    2,017,000    1,109,350
    250 MECDC060425M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x400x250 thép 1.5mm, form 2    2,097,000    1,153,350
  600 210 MECDC060621M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x600x210 thép 1.5mm, form 2    2,562,000    1,409,100
    250 MECDC060625M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x600x250 thép 1.5mm, form 2    2,658,000    1,461,900
800   210 MECDC080621M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x600x210 thép 1.5mm, form 2    3,285,000    1,806,750
    250 MECDC080625M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x600x250 thép 1.5mm, form 2    3,398,000    1,868,900
    300 MECDC080630M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x600x300 thép 1.5mm, form 2    3,533,000    1,943,150
  800 210 MECDC080821M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x800x210 thép 1.5mm, form 2    3,978,000    2,187,900
    250 MECDC080825M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x800x250 thép 1.5mm, form 2    4,102,000    2,256,100
    300 MECDC080830M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x800x300 thép 1.5mm, form 2    4,256,000    2,340,800
1000 600 250 MECDC100625M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1000x600x250 thép 1.5mm, form 2    4,083,000    2,245,650
    300 MECDC100630M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1000x600x300 thép 1.5mm, form 2    4,242,000    2,333,100
  800 250 MECDC100825M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1000x800x250 thép 1.5mm, form 2    4,951,000    2,723,050
    300 MECDC100830M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1000x800x300 thép 1.5mm, form 2    5,127,000    2,819,850
1200 600 250 MECDC120625M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1200x600x250 thép 1.5mm, form 2    4,722,000    2,597,100
    300 MECDC120630M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1200x600x300 thép 1.5mm, form 2    4,902,000    2,696,100
  800 250 MECDC120825M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1200x800x250 thép 1.5mm, form 2    5,735,000    3,154,250
    300 MECDC120830M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1200x800x300 thép 1.5mm, form 2    5,930,000    3,261,500
  1000 250 MECDC121025M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1200x1000x250 thép 1.5mm, form 2    6,742,000    3,708,100
    300 MECDC121030M15F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 1200x1000x300 thép 1.5mm, form 2    6,954,000    3,824,700
400 400 210 MECDC040421M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 400x400x210 thép 1.0mm, form 2    1,381,000        759,550
  600   MECDC040621M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 400x600x210 thép 1.0mm, form 2    1,708,000        939,400
500 400   MECDC050421M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x400x210 thép 1.0mm, form 2    1,558,000        856,900
    250 MECDC050425M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x400x250 thép 1.0mm, form 2    1,610,000        885,500
  600 210 MECDC050621M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x600x210 thép 1.0mm, form 2    1,940,000    1,067,000
    250 MECDC050625M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 500x600x250 thép 1.0mm, form 2    2,005,000    1,102,750
600 400 210 MECDC060421M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x400x210 thép 1.0mm, form 2    1,778,000        977,900
    250 MECDC060425M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x400x250 thép 1.0mm, form 2    1,837,000    1,010,350
  600 210 MECDC060621M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x600x210 thép 1.0mm, form 2    2,242,000    1,233,100
    250 MECDC060625M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 600x600x250 thép 1.0mm, form 2    2,314,000    1,272,700
800   210 MECDC080621M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x600x210 thép 1.0mm, form 2    2,881,000    1,584,550
    250 MECDC080625M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x600x250 thép 1.0mm, form 2    2,960,000    1,628,000
    300 MECDC080630M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x600x300 thép 1.0mm, form 2    3,063,000    1,684,650
  800 210 MECDC080821M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x800x210 thép 1.0mm, form 2    3,475,000    1,911,250
    250 MECDC080825M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x800x250 thép 1.0mm, form 2    3,566,000    1,961,300
    300 MECDC080830M10F2 Tủ phân phối MEC ra cáp 800x800x300 thép 1.0mm, form 2    3,678,000    2,022,900
400 400 210 MECDV040421M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 400x400x210 thép 1.5mm, form 2    1,584,000        871,200
  600   MECDV040621M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 400x600x210 thép 1.5mm, form 2    1,989,000    1,093,950
500 400   MECDV050421M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x400x210 thép 1.5mm, form 2    1,799,000        989,450
    250 MECDV050425M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x400x250 thép 1.5mm, form 2    1,874,000    1,030,700
  600 210 MECDV050621M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x600x210 thép 1.5mm, form 2    2,265,000    1,245,750
    250 MECDV050625M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x600x250 thép 1.5mm, form 2    2,354,000    1,294,700
600 400 210 MECDV060421M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x400x210 thép 1.5mm, form 2    2,057,000    1,131,350
    250 MECDV060425M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x400x250 thép 1.5mm, form 2    2,141,000    1,177,550
  600 210 MECDV060621M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x600x210 thép 1.5mm, form 2    2,616,000    1,438,800
    250 MECDV060625M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x600x250 thép 1.5mm, form 2    2,717,000    1,494,350
800   210 MECDV080621M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x600x210 thép 1.5mm, form 2    3,353,000    1,844,150
    250 MECDV080625M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x600x250 thép 1.5mm, form 2    3,470,000    1,908,500
    300 MECDV080630M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x600x300 thép 1.5mm, form 2    3,613,000    1,987,150
  800 210 MECDV080821M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x800x210 thép 1.5mm, form 2    4,060,000    2,233,000
    250 MECDV080825M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x800x250 thép 1.5mm, form 2    4,191,000    2,305,050
    300 MECDV080830M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x800x300 thép 1.5mm, form 2    4,355,000    2,395,250
1000 600 250 MECDV100625M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1000x600x250 thép 1.5mm, form 2    4,170,000    2,293,500
    300 MECDV100630M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1000x600x300 thép 1.5mm, form 2    4,338,000    2,385,900
  800 250 MECDV100825M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1000x800x250 thép 1.5mm, form 2    5,057,000    2,781,350
    300 MECDV100830M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1000x800x300 thép 1.5mm, form 2    5,242,000    2,883,100
1200 600 250 MECDV120625M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1200x600x250 thép 1.5mm, form 2    4,823,000    2,652,650
    300 MECDV120630M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1200x600x300 thép 1.5mm, form 2    5,012,000    2,756,600
  800 250 MECDV120825M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1200x800x250 thép 1.5mm, form 2    5,857,000    3,221,350
    300 MECDV120830M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1200x800x300 thép 1.5mm, form 2    6,063,000    3,334,650
  1000 250 MECDV121025M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1200x1000x250 thép 1.5mm, form 2    6,882,000    3,785,100
    300 MECDV121030M15F2 Tủ phân phối MEC thông gió 1200x1000x300 thép 1.5mm, form 2    7,111,000    3,911,050
400 400 210 MECDV040421M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 400x400x210 thép 1.0mm, form 2    1,404,000        772,200
  600   MECDV040621M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 400x600x210 thép 1.0mm, form 2    1,739,000        956,450
500 400   MECDV050421M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x400x210 thép 1.0mm, form 2    1,587,000        872,850
    250 MECDV050425M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x400x250 thép 1.0mm, form 2    1,640,000        902,000
  600 210 MECDV050621M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x600x210 thép 1.0mm, form 2    1,977,000    1,087,350
    250 MECDV050625M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 500x600x250 thép 1.0mm, form 2    2,043,000    1,123,650
600 400 210 MECDV060421M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x400x210 thép 1.0mm, form 2    1,809,000        994,950
    250 MECDV060425M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x400x250 thép 1.0mm, form 2    1,872,000    1,029,600
  600 210 MECDV060621M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x600x210 thép 1.0mm, form 2    2,282,000    1,255,100
    250 MECDV060625M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 600x600x250 thép 1.0mm, form 2    2,359,000    1,297,450
800   210 MECDV080621M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x600x210 thép 1.0mm, form 2    2,932,000    1,612,600
    250 MECDV080625M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x600x250 thép 1.0mm, form 2    3,016,000    1,658,800
    300 MECDV080630M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x600x300 thép 1.0mm, form 2    3,126,000    1,719,300
  800 210 MECDV080821M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x800x210 thép 1.0mm, form 2    3,536,000    1,944,800
    250 MECDV080825M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x800x250 thép 1.0mm, form 2    3,634,000    1,998,700
    300 MECDV080830M10F2 Tủ phân phối MEC thông gió 800x800x300 thép 1.0mm, form 2    3,751,000    2,063,050
             

 

Bài viết khác:

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019
Bảng Giá ABB_2018

Bảng Giá ABB_2018

updating....
BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEB 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEB 2019

Bảng giá vỏ tủ MEB 2019