BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEB 2019

Bảng giá vỏ tủ MEB 2019

                                                                                           BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEB 2019

KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI PRICE LIST GIÁ CHIẾT KHẤU
H(mm) W(mm) D(mm)
1400 600 300 MEBAB140603M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x600x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        6,421,000                 3,531,550.00
700 MEBAB140703M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x700x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        6,992,000                 3,845,600.00
800 MEBAB140803M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x800x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,561,000                 4,158,550.00
900 MEBAB140903M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x900x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,134,000                 4,473,700.00
1000 MEBAB141003M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x1000x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,705,000                 4,787,750.00
600 400 MEBAB140604M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x600x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        6,908,000                 3,799,400.00
700 MEBAB140704M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x700x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,497,000                 4,123,350.00
800 MEBAB140804M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x800x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,085,000                 4,446,750.00
900 MEBAB140904M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x900x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,677,000                 4,772,350.00
1000 MEBAB141004M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x1000x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,271,000                 5,099,050.00
600 500 MEBAB140605M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x600x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,390,000                 4,064,500.00
700 MEBAB140705M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x700x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,998,000                 4,398,900.00
800 MEBAB140805M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x800x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,604,000                 4,732,200.00
900 MEBAB140905M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x900x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,215,000                 5,068,250.00
1000 MEBAB141005M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x1000x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,833,000                 5,408,150.00
600 600 MEBAB140606M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x600x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,881,000                 4,334,550.00
700 MEBAB140706M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x700x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,513,000                 4,682,150.00
800 MEBAB140806M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x800x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,133,000                 5,023,150.00
900 MEBAB140906M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x900x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,767,000                 5,371,850.00
1000 MEBAB141006M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1400x1000x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,399,000                 5,719,450.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI PRICE LIST  
H(mm) W(mm) D(mm)
1600 600 300 MEBAB160603M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x600x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,039,000                 3,871,450.00
700 MEBAB160703M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x700x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,671,000                 4,219,050.00
800 MEBAB160803M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x800x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,309,000                 4,569,950.00
900 MEBAB160903M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x900x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,951,000                 4,923,050.00
1000 MEBAB161003M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x1000x300 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,585,000                 5,271,750.00
600 400 MEBAB160604M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x600x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        7,572,000                 4,164,600.00
700 MEBAB160704M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x700x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,223,000                 4,522,650.00
800 MEBAB160804M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x800x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,880,000                 4,884,000.00
900 MEBAB160904M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x900x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,540,000                 5,247,000.00
1000 MEBAB161004M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x1000x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,198,000                 5,608,900.00
600 500 MEBAB160605M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x600x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,092,000                 4,450,600.00
700 MEBAB160705M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x700x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,761,000                 4,818,550.00
800 MEBAB160805M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x800x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,437,000                 5,190,350.00
900 MEBAB160905M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x900x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,116,000                 5,563,800.00
1000 MEBAB161005M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x1000x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,797,000                 5,938,350.00
600 600 MEBAB160606M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x600x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,621,000                 4,741,550.00
700 MEBAB160706M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x700x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,313,000                 5,122,150.00
800 MEBAB160806M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x800x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,004,000                 5,502,200.00
900 MEBAB160906M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x900x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,706,000                 5,888,300.00
1000 MEBAB161006M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1600x1000x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,400,000                 6,270,000.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI PRICE LIST  
H(mm) W(mm) D(mm)
1800 600 400 MEBAB180604M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x600x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,391,000                 4,615,050.00
700 MEBAB180704M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x700x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,112,000                 5,011,600.00
800 MEBAB180804M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x800x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,837,000                 5,410,350.00
900 MEBAB180904M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x900x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,558,000                 5,806,900.00
1000 MEBAB181004M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x1000x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,283,000                 6,205,650.00
600 500 MEBAB180605M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x600x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        8,967,000                 4,931,850.00
700 MEBAB180705M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x700x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,706,000                 5,338,300.00
800 MEBAB180805M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x800x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,450,000                 5,747,500.00
900 MEBAB180905M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x900x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,190,000                 6,154,500.00
1000 MEBAB181005M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x1000x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,939,000                 6,566,450.00
600 600 MEBAB180606M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x600x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,561,000                 5,258,550.00
700 MEBAB180706M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x700x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,324,000                 5,678,200.00
800 MEBAB180806M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x800x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,082,000                 6,095,100.00
900 MEBAB180906M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x900x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,845,000                 6,514,750.00
1000 MEBAB181006M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x1000x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,608,000                 6,934,400.00
600 700 MEBAB180607M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x600x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,146,000                 5,580,300.00
700 MEBAB180707M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x700x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,923,000                 6,007,650.00
800 MEBAB180807M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x800x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,705,000                 6,437,750.00
900 MEBAB180907M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x900x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,482,000                 6,865,100.00
1000 MEBAB181007M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x1000x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,268,000                 7,297,400.00
600 800 MEBAB180608M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x700x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,727,000                 5,899,850.00
700 MEBAB180708M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x700x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,522,000                 6,337,100.00
800 MEBAB180808M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x800x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,327,000                 6,779,850.00
900 MEBAB180908M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x900x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,118,000                 7,214,900.00
1000 MEBAB181008M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 1800x1000x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,928,000                 7,660,400.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI PRICE LIST  
H(mm) W(mm) D(mm)
2000 600 400 MEBAB200604M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x600x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,056,000                 4,980,800.00
700 MEBAB200704M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x700x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,842,000                 5,413,100.00
800 MEBAB200804M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x800x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,624,000                 5,843,200.00
900 MEBAB200904M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x900x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,422,000                 6,282,100.00
1000 MEBAB201004M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x1000x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,212,000                 6,716,600.00
600 500 MEBAB200605M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x600x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,669,000                 5,317,950.00
700 MEBAB200705M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x700x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,474,000                 5,760,700.00
800 MEBAB200805M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x800x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,274,000                 6,200,700.00
900 MEBAB200905M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x900x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,091,000                 6,650,050.00
1000 MEBAB201005M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x1000x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,905,000                 7,097,750.00
600 600 MEBAB200606M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x600x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,301,000                 5,665,550.00
700 MEBAB200706M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x700x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,129,000                 6,120,950.00
800 MEBAB200806M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x800x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,943,000                 6,568,650.00
900 MEBAB200906M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x900x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,783,000                 7,030,650.00
1000 MEBAB201006M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x1000x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,612,000                 7,486,600.00
600 700 MEBAB200607M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x600x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,923,000                 6,007,650.00
700 MEBAB200707M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x700x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,766,000                 6,471,300.00
800 MEBAB200807M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x800x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,603,000                 6,931,650.00
900 MEBAB200907M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x900x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,457,000                 7,401,350.00
1000 MEBAB201007M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x1000x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     14,309,000                 7,869,950.00
600 800 MEBAB200608M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x600x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,546,000                 6,350,300.00
700 MEBAB200708M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x700x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,407,000                 6,823,850.00
800 MEBAB200808M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x800x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,268,000                 7,297,400.00
900 MEBAB200908M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x900x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     14,136,000                 7,774,800.00
1000 MEBAB201008M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2000x1000x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     15,011,000                 8,256,050.00
KÍCH THƯỚC NGOÀI MÃ ĐẶT HÀNG DIỄN GIẢI PRICE LIST  
H(mm) W(mm) D(mm)
2200 600 400 MEBAB220604M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x600x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20        9,709,000                 5,339,950.00
700 MEBAB220704M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x700x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,563,000                 5,809,650.00
800 MEBAB220804M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x800x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,417,000                 6,279,350.00
900 MEBAB220904M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x900x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,276,000                 6,751,800.00
1000 MEBAB221004M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x1000x400 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,132,000                 7,222,600.00
600 500 MEBAB220605M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x600x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     10,369,000                 5,702,950.00
700 MEBAB220705M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x700x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,241,000                 6,182,550.00
800 MEBAB220805M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x800x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,114,000                 6,662,700.00
900 MEBAB220905M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x900x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,992,000                 7,145,600.00
1000 MEBAB221005M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x1000x500 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,872,000                 7,629,600.00
600 600 MEBAB220606M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x600x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,038,000                 6,070,900.00
700 MEBAB220706M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x700x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,934,000                 6,563,700.00
800 MEBAB220806M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x800x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,821,000                 7,051,550.00
900 MEBAB220906M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x900x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,722,000                 7,547,100.00
1000 MEBAB221006M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x1000x600 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     14,616,000                 8,038,800.00
600 700 MEBAB220607M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x600x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     11,707,000                 6,438,850.00
700 MEBAB220707M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x700x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,617,000                 6,939,350.00
800 MEBAB220807M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x800x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,528,000                 7,440,400.00
900 MEBAB220907M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x900x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     14,442,000                 7,943,100.00
1000 MEBAB221007M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x1000x700 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     15,360,000                 8,448,000.00
600 800 MEBAB220608M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x600x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     12,358,000                 6,796,900.00
700 MEBAB220708M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x700x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     13,287,000                 7,307,850.00
800 MEBAB220808M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x800x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     14,220,000                 7,821,000.00
900 MEBAB220908M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x900x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     15,149,000                 8,331,950.00
1000 MEBAB221008M15E20 Vỏ tủ điều khiển trơn MEB 2200x1000x800 thép 1.5mm, tấm thiết bị E20     16,090,000                 8,849,500.00

 

Bài viết khác:

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEM 2019
Bảng Giá ABB_2018

Bảng Giá ABB_2018

updating....
BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019

BẢNG GIÁ VỎ TỦ MEC 2019